مشارکت مردم در اداره یک شهر

مشارکت مردم در اداره یک شهر

مشارکت مردم در اداره یک شهر یکی از اصول رایج و اولیه در مدیریت شهری بوده و در مناطق مختلفی از جهان به کار گرفته شده چنانکه سابقه این امر به تشکیل نخستین شهرها باز می‌گردد؛ در گذشته تمدن انسانی می‌توان نمونه‌هایی از این مشارکت را یافت.همزمان با آغازین سال‌های ظهور دموکراسی در یونان، تصمیماتی در زمینه اداره امور شهری با رأی و نظر مردم اتخاذ می‌شد و گروهی برای انجام آن‌ها انتخاب می‌شدند ضمن اینکه اصول و قوانینی هم برای نظم شهری تدوین شده بود که همه شهروندان ملزم به رعایت آن بودند تا با کیفیت....