قیمت گل زعفران چهارشنبه 19 مهر 1396

قیمت گل زعفران چهارشنبه 19 مهر 1396

قیمت گل زعفران چهارشنبه 19 مهر 1396 هم اکنون هر کیلو گل زعفران در تربت حیدریه به قیمت حدود 45 الی 48 هزارتومان و کوهسرخ 47  الی 50 در حال معامله شدن است. و 1 روزه گل فاروج 48 الی 50 قیمت گذاری شده است. نیشابور 44 الی 47 و باخرز 45 الی 47 و در زاوه 43 الی 46 در حال معامله شدن است. و در برخی نقاط کشور دیده شده 43 تا 45 هم کسانی خریداری میکنند.....

دانش آموزان و مسئولین کوهسرخ مهر عاطفه ها را پُرشور برگزار کردند

دانش آموزان و مسئولین کوهسرخ مهر عاطفه ها را پُرشور برگزار کردند

همزمان با سراسر کشور: دانش آموزان و مسئولین کوهسرخ مهر عاطفه ها را پُرشور برگزار کردند. مبلغ جمع آوری شده صرف دانش آموزان نیازمند خواهد شد.  ....