قیمت گل زعفران چهارشنبه 19 مهر 1396

قیمت گل زعفران چهارشنبه 19 مهر 1396

قیمت گل زعفران چهارشنبه 19 مهر 1396 هم اکنون هر کیلو گل زعفران در تربت حیدریه به قیمت حدود 45 الی 48 هزارتومان و کوهسرخ 47  الی 50 در حال معامله شدن است. و 1 روزه گل فاروج 48 الی 50 قیمت گذاری شده است. نیشابور 44 الی 47 و باخرز 45 الی 47 و در زاوه 43 الی 46 در حال معامله شدن است. و در برخی نقاط کشور دیده شده 43 تا 45 هم کسانی خریداری میکنند.....

قیمت گل زعفران سه شنبه 18 مهر 1396

قیمت گل زعفران سه شنبه 18 مهر 1396

قیمت گل زعفران سه شنبه 18 مهر 1396   هم اکنون هرکیلو گل زعفران در تربت به قیمت حدود 48 الی 53 هزارتومان و کوهسرخ 48  الی 53 در حال معامله شدن است. و 1 روزه گل فاروج 52 الی 54 قیمت گذاری شده است. نیشابور 44 الی 47 و باخرز 48 الی 52 در حال معامله شدن است. و در برخی نقاط کشور به علت کاهش تقاضای خرید 43 تا 45 هم کسانی خریداری میکنند.    ....