در وصف خاک پاک کوهسرخ

در وصف خاک پاک کوهسرخ

عشق این خاک(کوهسرخ): عشق این خاک مرازنده کند آبرو و شرفم بیمه کند سربلندم که به من می گویند کوهسرخی وخوشم زین پیوند خاک آن قطعه ای ازملک بهشت مردمانش زین سبب نیکوسرشت عشق می تابددراین دارالسلام گوئیازین سرزمین بگرفته نام! معرفت باکوچه هایش آشنا آب پاشی راببین درصبحها هرغریبی زین گلستان بگذرد ازمحبت غربت ازیادش رود درطبیعت بی نظیروبی رغیب ازصفامیراث راکرده نصیب (احمد محمودیان طرقی )        ....